Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate magistrátu. Aké sú Vaše povinnosti?

Ak ste v tomto roku nadobudli nehnuteľnosť kúpou, či dedením, začiatkom budúceho roka budete povinný na príslušný magistrát podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Aké sú Vaše povinnosti a čo musíte urobiť?

Kto podáva magistrátu priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie na magistrát príslušného mesta je povinný podať každý, kto nadobudol v zdaňovacom období nehnuteľnosť. Za zdaňovacie obdobie sa považuje obdobie minulého kalendárneho roka. Čo to znamená? Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť počas roka 2016, pričom vklad do katastra nehnuteľností bol povolený (respektíve bude povolený) do dátumu 1.1.2017, máte povinnosť sa prihlásiť k dani z nehnuteľností, pričom túto daň budete platiť už v roku 2017, za minulé zdaňovacie obdobie (teda rok 2016).

Ako podávať daňové priznanie?

K podaniu daňového priznania na miestny magistrát budete potrebovať vyplnené tlačivo, a to v závislosti od toho, či ste fyzickou alebo právnickou osobou. K tomuto tlačivu priložíte kópiu listiny, na základe ktorej ste sa stali majiteľom nehnuteľnosti. Môže ísť teda o rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie a podobne. Vyplnené tlačivo s prílohami odovzdáte na miestnom magistráte, v ktorého pôsobnosti sa nehnuteľnosť nachádza.

Dôležité informácie k priznaniu dane z nehnuteľností

V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli ako spoluvlastník, máte rovnako ako všetci ostatní spoluvlastníci, povinnosť podať toto daňové priznanie. Daň Vám bude vyrúbená do výšky Vášho spoluvlastníckeho podielu. Je však možné, že spoluvlastníci uzatvoria dohodu a daňové priznanie na magistrát podá len ich zástupca. Ak ste v spoluvlastníctve s manželom (manželkou), daňové priznanie podáva len jeden z manželov.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe, daňové priznanie na magistrát musíte podať najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti. Podanie daňového priznania sa neoplatí odkladať alebo ignorovať. Príslušný magistrát Vám totiž môže uložiť pokutu.

Autorské právo: khunaspix / 123RF Reklamní fotografie