Browse Category: Nezaradené

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate magistrátu. Aké sú Vaše povinnosti?

Ak ste v tomto roku nadobudli nehnuteľnosť kúpou, či dedením, začiatkom budúceho roka budete povinný na príslušný magistrát podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Aké sú Vaše povinnosti a čo musíte urobiť?

Kto podáva magistrátu priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie na magistrát príslušného mesta je povinný podať každý, kto nadobudol v zdaňovacom období nehnuteľnosť. Za zdaňovacie obdobie sa považuje obdobie minulého kalendárneho roka. Čo to znamená? Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť počas roka 2016, pričom vklad do katastra nehnuteľností bol povolený (respektíve bude povolený) do dátumu 1.1.2017, máte povinnosť sa prihlásiť k dani z nehnuteľností, pričom túto daň budete platiť už v roku 2017, za minulé zdaňovacie obdobie (teda rok 2016).

Ako podávať daňové priznanie?

K podaniu daňového priznania na miestny magistrát budete potrebovať vyplnené tlačivo, a to v závislosti od toho, či ste fyzickou alebo právnickou osobou. K tomuto tlačivu priložíte kópiu listiny, na základe ktorej ste sa stali majiteľom nehnuteľnosti. Môže ísť teda o rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie a podobne. Vyplnené tlačivo s prílohami odovzdáte na miestnom magistráte, v ktorého pôsobnosti sa nehnuteľnosť nachádza.

Dôležité informácie k priznaniu dane z nehnuteľností

V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli ako spoluvlastník, máte rovnako ako všetci ostatní spoluvlastníci, povinnosť podať toto daňové priznanie. Daň Vám bude vyrúbená do výšky Vášho spoluvlastníckeho podielu. Je však možné, že spoluvlastníci uzatvoria dohodu a daňové priznanie na magistrát podá len ich zástupca. Ak ste v spoluvlastníctve s manželom (manželkou), daňové priznanie podáva len jeden z manželov.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe, daňové priznanie na magistrát musíte podať najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti. Podanie daňového priznania sa neoplatí odkladať alebo ignorovať. Príslušný magistrát Vám totiž môže uložiť pokutu.

Autorské právo: khunaspix / 123RF Reklamní fotografie

Zoznam miestnych daní, ktoré ukladá magistrát

Kým niektoré dane vyrubuje priamo daňový úrad, existujú isté typy daní, ktoré vyrubuje a ukladá magistrát. Sú to takzvané miestne dane a sú zdrojom príjmov miestneho magistrátu. Ide o nasledujúce dane.

Daň z nehnuteľností. Ide o daň z pozemkov, zo stavieb alebo z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Túto daň je povinný daňovník priznať na magistrát v prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období sa stal majiteľom nehnuteľnosti.

Daň za ubytovanie. Túto daň platí fyzická osoba, ktorá sa prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení. Ide o miestnu daň vyplácanú magistrátu, v mieste ktorého sa ubytovacie zariadenie nachádza.

Daň z motorových vozidiel. Nazývaná aj cestná daň je takisto miestna daň. Platí sa k vozidlám kategórie M, N, L a O, ktoré sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak sú tieto vozidlá registrované v Slovenskej republike. Táto daň je splatná magistrátu v meste, kde má podnikateľ bydlisko alebo sídlo.

Daň za psa. Majitelia štvornohých miláčikov iste vedia, že príslušnému magistrátu musia každý rok odvádzať daň za psa. Daň sa platí za každého psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov a chovaný či už právnickou alebo fyzickou osobou. Nezáleží na tom, či je pes chovaný v rodinnom dome alebo v byte. Sadzby dane sú však spravidla odlišné.

Daň za nevýherné hracie prístroje. Ide o daň za prístroje, ktoré sa spúšťajú za určitú odplatu v priestoroch prístupných verejnosti, pričom však tieto prístroje a zariadenia nevydávajú žiadnu peňažnú výhru. Môže ísť napríklad o hracie alebo hudobné automaty. Daň vyrubuje magistrát v mieste, kde sa prístroje prevádzkujú.

Daň za predajné automaty. Ide rovnako o automaty prístupné verejnosti. V tomto prípade však za odplatu vydávajú tovar. Daňovníkom je, ako aj pri nevýherných hracích prístrojoch ten, kto tieto automaty prevádzkuje.

Daň za užívanie verejného priestranstva. Ide o daň, ktorá sa platí za osobitné užívanie verejných priestranstiev, teda priestranstiev vo vlastníctve obce, respektíve mesta. Osobitným užívaním sa rozumie napríklad zriadenie cirkusu, usporiadanie koncertu a podobne. Túto daň vyrubuje magistrát príslušnej obce.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Táto daň sa platí za motorové vozidlo a každý, aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Samozrejme, aj túto daň vyrubuje miestny magistrát.

 

Autorské právo: rogerashford / 123RF Reklamní fotografie